Voorwaarden

VOORWAARDEN MIDDELAAR TENTVERHUUR
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door Middelaar
Tentverhuur gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort d.d.
september 2013


Artikel 1: Algemeen
1. Verhuurder: Middelaar Tentverhuur gevestigd Klettersteeg 20, 3792 NL
Achterveld.
2. Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder
3. Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een
bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen
offerte van Verhuurder.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht of
overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover
door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met
uitsluiting van door Huurder gehanteerde inkoop- en/of algemene
voorwaarden.
Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud
1. De verhuurde artikelen blijven altijd volledig eigendom van Middelaar
Tentverhuur. Indien de Huurder zich niet houdt aan de bepalingen van
de verhuurovereenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting
voldoet, in surseance van betaling verkeert of aanvraagt, in
liquidatie is of in staat van faillissement wordt verklaard, is de
Verhuurder zonder enige sommatie, in gebreke stelling of
gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te
nemen en de overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting
zijnerzijds van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
Artikel 4: Offertes
1. De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in
de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.
Artikel 5: Huurprijs
1. Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud,
exclusief BTW (tenzij anders vermeld door Verhuurder), doch exclusief
transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De
prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren
overeengekomen huurperiode.
Artikel 6: Betaling, verzuim en annulering
1. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen veertien dagen na
factuurdatum, maar in ieder geval uiterlijk twee dagen vóór aanvang
van de huurperiode, zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
2. Betaling van bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd of
niet inleveren van de gehuurde materialen dient contant plaats te
vinden bij het ophalen van de gehuurde materialen.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van
rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de
Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Huurder aan
alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Voorwaarden Middelaar Tentverhuur
2
3. Indien Verhuurder tot schorsing of ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan.
4. Zodra Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1.5%
per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder in de
meest ruime zin zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ter
verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment
voor rekening van Huurder.
5. Indien Huurder 15 dagen of langer vóór de dag van ter
beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de
annuleringskosten 30% van de huurprijs. Annuleert Huurder tussen 15
en 10 dagen vóór de dag van ter beschikkingstelling, dan bedragen de
annuleringskosten 50% van de huurprijs. Annuleert Huurder 9 dagen of
korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde
materialen, dan bedragen de annuleringskosten 75% van de huurprijs.
Bij annulering door Huurder op de dag van ter beschikkingstelling
zelf, dan blijft de gehele huurprijs verschuldigd.
Artikel 7: Uitvoering en gebruiksvoorwaarden
1. De plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren moet
direct en veilig bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van Verhuurder
en/of ruwterrein heftruck. Ten behoeve van de toiletwagen dient een
wateraansluiting op de locatie aanwezig te zijn en een
rioolaansluiting voor de afvoer.
2. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het
gehuurde erkent Huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat
verkeert en ter beschikking is gesteld.
3. De tent wordt door Verhuurder opgezet en afgebroken.
4. De door Huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat
gehouden.
5. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan versieringen of andere
zaken, noch crêpepapier, plakband enzovoort, aan te brengen op de
tent of de andere ter beschikking gestelde materialen. (in verband
met schade en vlekken).
6. Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de
doeleinden waarvoor het bestemd is. Het is Huurder niet toegestaan de
tenten te demonteren en/of te verplaatsen.
7. Huurder is verplicht om elke schade en gebrek ontstaan tijdens de
huurperiode te melden aan Verhuurder.
8. Iedere schade aan het gehuurde zal aan Huurder in rekening worden
gebracht. Daaronder begrepen schoonmaak-, reparatie- en
vervangingskosten.
9. Reparaties aan het gehuurde mogen alleen door Verhuurder geschieden.
10. Huurder zal altijd aanspraken van derden afwijzen.
11. Huurder zal niet onderverhuren of ter beschikking stellen aan derden.
12. Huurder zal Verhuurder altijd toegang tot het gehuurde verschaffen.
13. De tenten worden in goede staat afgeleverd door Verhuurder. Het staat
de huurder vrij voor eigen rekening de tenten vooraf te (doen)
keuren. Blijft een keuring achterwege, worden de tenten vermoed in
goede staat te zijn.
Artikel 8: Verzekeringen, vergunningen
1. De verhuurde tent alsmede alle toebehoren en andere ter beschikking
gestelde materialen zijn niet verzekerd door Verhuurder tijdens de
periode van huur door Huurder.
2. Huurder zal daartoe het gehuurde gedurende de gehele huurperiode
verzekeren en verzekerd houden tegen schade door o.a. verlies,
diefstal, beschadiging, molest, vandalisme, brand, waterschade,
storm. Op eerste verzoek zal Huurder de polis van deze verzekering
ter inzage geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Verhuurder gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig
Voorwaarden Middelaar Tentverhuur
3
verbindt Huurder zich er jegens Verhuurder bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.
3. Ook is Huurder er verantwoordelijk voor dat de benodigde
beschikkingen, vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de
locatie aanwezig zijn.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Huurder is aansprakelijk voor het gehuurde materiaal gedurende de
gehele overeengekomen huurperiode en zal het gehuurde als een goed
huisvader beheren. Dit houdt onder meer in dat hij de scheerlijnen
strak houdt, de zeilen dichthoudt en de overige huurmaterialen intact
houdt.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het
gehuurde materiaal, verlies, breuk en kwaliteitsvermindering
gedurende de huurperiode. Geconstateerde schade wordt direct of
achteraf aan Huurder in rekening gebracht. Het hiervoor gestelde
geldt ook in geval van vermissing van gehuurde materialen.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of
indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan
als gevolg van het gebruik door Huurder van het gehuurde of van de
overige bijgeleverde materialen. Noch is Verhuurder aansprakelijk
wanneer deze schade is ontstaan door o.a. verlies, diefstal,
beschadiging, molest, vandalisme, brand, waterschade, storm. Huurder
vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Verhuurder toerekenbaar is.
4. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het
verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van
Huurder.
Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te
rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreem weer,
stormachtig weer (windkracht 6 en hoger), hevige sneeuwval,
(transport)vertragingen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers
of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet
kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de
overeenkomst benodigde zaken of diensten.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van
Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is,
langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot
schadevergoeding bestaat of ontstaat.
3. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter
beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan
worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11: Ontbinding
1. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk,
zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden
indien:
- Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens
Verhuurder voldoet
- na sluiting van de overeenkomst aan Verhuurder ter kennis
gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen
dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen
Voorwaarden Middelaar Tentverhuur
4
Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.